БАМ-Я


БАМ-Я

Българска Асоциация на Малинопроизводителите и Ягодоплодите представлява, подпомага и насърчава малинопроизводителите на територията на Република България в  извършваните от тях дейности и се грижи за интересите на членовете си, чрез:

 • Оказване на съдействие пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации;
 • събиране, обобщаване и предоставяне на своите членове на стопанска и друга информация; подпомага развитието на ефективно производство на малини чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическата инвестиционна политика, насочени към постигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители;
 • развитие на селските райони в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което да доведе до подобряване на условията за живот и увеличаване на възможностите за получаване на доходи и работни места за хората, живеещи в селските райони;
 • оказване на съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагането им при установяване на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други.

Асоциацията постига целите си чрез:

 • изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, отнасящи се до дейността на малинопроизводителите;
 • информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в областта на малинопроизводството;
 • анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в сектор малинопроизводство;
 • разработване и предоставяне на държавните и общински органи на предложения, анализи, експертизи и други, които се отнасят до развитието на малинопроизводството;
 • организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на малинопроизводителите при спазване на действащите нормативни актове;
 • участване в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в малинопроизводството, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;
 • организиране на конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми;
 • консултиране както на български, така и на международни правителствени и неправителствени организации, потенциални инвеститори в Република България, като подготвя анализи, води делови преговори и други;
 • съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;
 • съдействие на асоциираните членове на сдружението при съдебни спорове с оглед защитата на техните законни интереси;
 • установяване на сътрудничество съе сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации;
 • участие в национални и международни проекти и програми;
 • организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Сдружението е учредено за неопределен срок за осъществяване на дейност в частна полза съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Сдружението набира своите средства от:

 • членски внос;
 • целеви вноски на членовете;
 • предоставяне на парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем;
 • дарения от физически и юридически лица;
 • спонсорство.
Translate »